உளவியல் கோளாறுகளும் தொழில்வாண்மையான உளவளத்துணை செயற்பாடுகளும்

– Sujitha Loganathan – Working paper – 17 பொதுவாக உளவளத்துணை எனும் போது ‘பிரச்சினைக்குட்பட்ட ஒரு நபருக்கு அவரிடம் மறைந்திருக்கும் வளமான திறன்கள், பலம் ஆகியவற்றை வெளிக்கொணர்வதன் மூலம் அவர் தானே அந்த பிரச்சினையைத் தீர்த்துக்கொள்வதற்கு வழியமைத்துக் கொடுக்கும் அல்லது உதவியளிக்கும் ஒரு முறை’ எனக் கூறலாம். உளவளத்துணையின் போது சேவைநாடியின் பிரச்சினையை நன்றாகச் Read More …

மனித வாழ்வில் உளநெருக்கீடு

–  P.Rajasopana – Working paper – 16 இற்றைக்கு 21ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மனிதன் தனது வாழ்வெனும் பயண ஒடத்தில் வெற்றி , இன்பம் என்னும் ஒவ்வொன்றையும் அடைவதற்காக தனது உடல் , உள , சூழல் காரணிகளுக்கு இசைவாக்கமடைந்தும், இசைவாக்கமடையாமலும் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றான். இந்த பயணம் மனிதனது வாழ்வில் பல விதத்தில் பல மாற்றங்களை Read More …