ஆளுமை மற்றும் அறிவாற்றல் நோக்கில் குற்றவியல் நடத்தை

– S.Ithayatheepan – Working paper – 22 குற்றவியல் நடத்தை, உளவியல் பற்றிய அறிவியல் படிப்புகளின் ஆரம்பமானது. அது சில வாதத்திற்குரிய வினாக்களை எழுப்புகின்றது. ஒரு குற்றத்திற்கான காரணத்தை ஒருவருடைய ஆளுமையுடன் தொடர்புபடுத்த முடியுமா? அடிப்படை ஆளுமை முறையில் குற்றவாளிகளும் தவறிழைப்போரும் சட்டத்தைப் பின்பற்றுவோரிடமிருந்து மாறுபட்டவர்களா? உணர்ச்சி பூர்வமான செயல்பாடு, மூர்க்கத்தனம், உணர்வுகளால் தூண்டப்பெறல், புரட்சித்தன்மை, Read More …