குழந்தையின் மனநலமும், நடத்தைக் குறைபாடும்

– அ.தேவானந்- Working paper – 23 அறிமுகம் குழந்தை வளரும் பருவத்தில் உடல் நலமும் மனநலமும் பெற்றிருந்தால் தான் பிற்கால வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியும் பயனும் நிறைந்ததாக அமையும், மாறாக குழந்தைப் பருவத்தில் ஏதாவது சிக்கல் ஏற்படின் அது மனநலத்தை, அப்பருவத்தையும் பிற்கால வாழ்க்கையிலும் வெகுவாய் பாதிக்கின்றது, இதைப் பெற்றோரும் மற்றோரும் அவர்களது அனுபவங்கள் வாயிலாக அறியலாம். இத்தகைய Read More …