நெருக்கீட்டிற்கு பிற்பட்ட மனவடு நோய்

– R. Kayathiry – Working paper – 24 கொடூரமான ஆபத்தான சம்பவங்கள், பயங்கர அனுபவங்களின் பின் ஏற்படும் குணங்குறிகளை நெருக்கீட்டிற்கு பிற்பட்ட மனவடு எனலாம். மனக்காயம் ஏற்பட்டு படிப்படியாக நாளாந்த செயற்பாட்டை பாதிப்படைய செய்கின்றது தீவீர நெருக்கீடு ஒருவரது மனதைப் பாதிக்கும் பொழுது அவரது நினைவுகள் எண்ணங்கள் என்பனவற்றிலும் உடலிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துன்றது. பழையவற்றை Read More …