முரண்பாடான மனவெழுச்சி நிறைந்த குமரப்பருவம்

– யுவராஜ் – Working paper – 25 மற்றைய உயிரினங்கள் போன்றே உயிரும் உடலும் பெற்று வளர்ச்சியடைந்து கொண்டிருப்பவன் மனிதன. மனித வளர்ச்சியில் ஏற்படும் மாற்றங்களை வளர்ச்சிப் பருவங்களாக வகுத்துள்ளனர் உளவியலாளர்கள். இவை முறையே: 1. குழந்தைப் பருவம் (பிறந்ததிலிருந்து மூன்று வயது வரை) 2. முன் பிள்ளைப் பருவம் (3 – 6 வயது வரை) Read More …