மனநோயும் அதன் அறிகுறிகளும்

– சி.நிஷாந்தன் – Working paper – 26 அறிமுகம் ‘மனநலம் மன்உயிர்க் காக்கும் இனநலம் எல்லாப் புகழும் தரும்’ – குறள் மனநோய் என்பது மனதின் நலன் குறையும் போது மனிதனுக்கு பலவிதமான நிலைகுலைவுகள் ஏற்படுகின்றன. நலக்குறைவின் அளவுக்கேற்ப மனநோய் உண்டாகின்றது. அதாவது உடலமைப்பு, பாரம்பரியம், குடும்பச் சூழ்நிலை, சமூக கலாச்சார பொருளாதார நிலைகள், பண்பியல் Read More …