முரண்பாடான மனவெழுச்சி நிறைந்த குமரப்பருவம்

– யுவராஜ் – Working paper – 25 மற்றைய உயிரினங்கள் போன்றே உயிரும் உடலும் பெற்று வளர்ச்சியடைந்து கொண்டிருப்பவன் மனிதன. மனித வளர்ச்சியில் ஏற்படும் மாற்றங்களை வளர்ச்சிப் பருவங்களாக வகுத்துள்ளனர் உளவியலாளர்கள். இவை முறையே: 1. குழந்தைப் பருவம் (பிறந்ததிலிருந்து மூன்று வயது வரை) 2. முன் பிள்ளைப் பருவம் (3 – 6 வயது வரை) Read More …

மனவெழுச்சி

– K. Venthan – Working paper – 09 உணர்வுகள் – மனவெழுச்சி என்றால் என்ன ? உணர்வுகள், மனவெழுச்சி ஆகிய பதங்களுக்கு வெ வ்வேறுபட்ட விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படகின்றது. சிலரது கூற்றின்படி ‘மனவெழுச்சியின் பிரதிபலிப்பே உணர்வு’ என்பதாகும். மேலும் சில ஆய்வாளர்கள் உணர்வுகள் மனவெழுச்சி என்பதற்கு சில விளக்கங்களை கொடுத்துள்ளனர். ஜோன் (ஜாக்) மேஜர் கூறுகிறார் Read More …